Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 2002, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s- Hertogenbosch

Algemene voorwaarden van Van Gestel (in deze voorwaarden aangeduid met “opdrachtnemer’ of Van Gestel), gevestigd te St. Michielsgestel.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van opdrachtnemer afkomstige aanbiedingen en offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan, en zullen op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.
2. Haar werkzaamheden voert opdrachtneer slechts ui onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden voor zover opdrachtgever daarnaar verwijst c.q. toezendt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
4. Indien een in de overeenkomst en of in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling, ofwel een deel daarvan, nietig of vernietigbaar mocht zijn krachtens de Wet dan dienen verkoper en koper met elkaar in onderhandeling te treden omtrent het bereiken van nadere overeenstemming omtrent een wel krachtens de Wet toelaatbare afspraak, die in de plaats komt van de nietige of vernietigbare bepaling en die aansluit bij de bedoelingen van partijen en blijven de overige bepalingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
2. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever terstond na het bereiken van overeenstemming omtrent verkoop en levering aan opdrachtgever van haar producten en/of diensten, een opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen. Behoudens omgaand tegenbericht van opdrachtgever, dient de opdrachtbevestiging tot bewijs van de bereikte overeenstemming c.q. tot stand gekomen overeenkomst.
3. In geval van mondeling, per telefax of per internet-email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen komt de overeenkomst pas tot stand wanneer opdrachtnemer binnen 8 dagen na de opdracht c.q. bestelling te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uivoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
4. Telefonisch en per telefax of per internet-email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door opdrachtgever gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is opdrachtgever bevoegd tegenbewijs te leveren.
5. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere, op producten en diensten van opdrachtnemer betrekking hebbende gegevens, zijn voor opdrachtnemer slechts dan bindend indien opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen dwz. Indien opdrachtnemer een en ander slechts vrijblijvend aan marktpartijen c.q opdrachtgever doet toekomen, kunnen die marktpartijen c.q opdrachtgever aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens opdrachtnemer ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld.
6. Alle bij een offerte of aanbieding of geheel vrijblijvend verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom (auteursrecht) handelt jegens opdrachtnemer onrechtmatig, terzake waarvan opdrachtnemer in rechte zal optreden. Opdrachtnemer zal van de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen.
7. Aan de inhoud van brochures van opdrachtnemer kan geen enkel recht jegens opdrachtnemer worden ontleend. Daarom opgenomen kleurstellingen, afmetingen en/of beschrijvingen zijn voor opdrachtnemer niet bindend.

Artikel 3. Prijzen en tarieven
1. Alle prijzen en tarieven luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro.
2. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren die geleden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
3. Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is opdrachtnemer gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van de opdrachtgever is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een zodanige prijsaanpassing geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. Wachturen kunnen door de opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht.
5. Meerwerk en meerkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Artikel 7A:1646BW is niet van toepassing.

Artikel 4. Leveranties, oplevering, risico en annulering
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uivoering van de werkzaamheden c.q. levering van het gekochte.
2. De materialen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat de materialen het bedrijf van opdrachtnemer hebben verlaten. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verzekert nimmer de materialen gedurende het transport.
3. Na het gereedkomen van de werkzaamheden zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen 10 dagen, overgaan tot oplevering en oplevering van het werk. Door de oplevering van het werk verklaart opdrachtgever dat opdrachtnemer de werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen een week na het verzoek tot oplevering en oplevering is overgegaan, noch een schriftelijke mededing naar opdrachtnemer heeft gedaan omtrent de reden van zijn verhindering, wordt het werk geacht opgeleverd te zijn.
5. De door opdrachtnemer opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn niet ge beschouwen als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6. Overschrijding van de levertijd verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding noch geeft het opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren.
7. Alvorens opdrachtnemer de werkzaamheden aanvangt draagt opdrachtgever er zorg voor dat de werkzaamheden die niet zijn opgedragen aan de opdrachtnemer naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht dat uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.
8. De opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor voldoende opslag-, werk- en schaftruimte, hulpmiddelen voor verticaal transport, waaronder liften en lieren, alsmede water en elektriciteit, alsmede draagt hij zorg voor handhaving en toepassing van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en vrijwaart hij opdrachtnemer terzake mogelijke aanspraken van derden.

Artikel 5. Betalingen
1. Ook als de opdrachtgever de zaken niet op de overeengekomen datum afneemt zal een factuur worden opgemaakt.
2. Betaling dient te gescheiden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verrekening zal niet zijn toegestaan.
3. Bij aanneming van werkzaamheden voor een bedrag van € 5.000,- (excl. BTW) of hoger, zal de aanneemsom, tenzij anders overeengekomen als volgt gefactureerd worden:- bij opdracht 30%- bij aanvang werk 30%- bij oplevering 30%
4. Indien betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door de opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de koper. Deze buitengerechtelijke incassokosten komen eveneens voor de rekening van de koper. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief conform het Rapport Voorwerk II.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Reclame
1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze opdrachtnemer per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 dagen na constatering van het gebrek en wanneer deze geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van reclames door opdrachtnemer geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.
2. Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond geacht worden, verplicht opdrachtnemer zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel tot restitutie van de aanneemsom/koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties
1. Ongeacht het feit of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, aanvaardt opdrachtnemer enkel aansprakelijkheid voor een hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft.
2. Indien opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken voor schade waarvoor opdrachtnemer niet aansprakelijk is dient opdrachtgever opdrachtnemer te vrijwaren door de schade aan die derde te vergoeden, althans daarin bij te dragen overeenkomstig de Wet.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door opdrachtnemer geleverde zaken, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door opdrachtnemer verrichte diensten in het algemeen.
4. Garanties worden door opdrachtnemer niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 8. Overmacht
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de opdrachtnemer redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen, waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
2. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst, hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan opdrachtgever verplicht te zijn.Opdrachtgever kan opdrachtnemer schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent.

Artikel 9. Zekerheden
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven zijn eigendom tot aan het moment dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust als zijn eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding.
3. Voor zover op de door opdrachtnemer geleverde zaken geen eigendomsvoorbehoud als bedoeld in het vorige lid rust, draagt hij deze zaken aan de opdrachtgever over onder gelijktijdige vestiging door de opdrachtgever van een stil pandrecht tot zekerheid van de volledige voldoening van al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden.
4. Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan derden zijn gekocht en geleverd, verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer reeds nu voor dat geval, onherroepelijke volmacht en verschaft hij opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op die vordering en die derde en zal opdrachtnemer aan opdrachtgever of voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

Artikel 10. Geschillen
1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de terzake bevoegde rechter in het arrondissement te Den Bosch.
3. De daadwerkelijke kosten als gevolg van een juridische procedure worden gedragen door de partij die de opdrachtnemer ten onrechte in rechte betrekt.